Search

ANTİ MODERN KÖLELIK VE TEDARİK ZİNCİRİ ŞEFFAFLIĞI

Swarovski, hem çalışanlarımız hem de tedarik zincirimizde çalışan şahıslar da dahil olmak üzere işletmemize katkıda bulunan herkesin insan haklarına saygı duymaktadır. Şeffaflığı sağlama ve güncel mevzuatla uyum yakalamak amacıyla şu beyanı hazırladık.

1 Ocak 2012 tarihinde, 2010 tarihli Kaliforniya Tedarik Zinciri Şeffaflığı Yasası ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde yürürlüğe girdi. Bu yasa, üreticiler ve satıcılara, kölelik ve insan kaçakçılığı sorunlarına değinme çabaları konusunda sunulan bilgi hacmini artırmak için hazırlandı dolayısıyla tüketicilerin, satın aldıkları ürünler ve desteklemeye karar verdikleri şirketler hakkında daha iyi ve bilinçli tercihler yapabilmelerine olanak sağladı.

29 Ekim 2015 tarihinde, modern köleliğin işletmelerin tedarik zincirlerinde ve organizasyonlarında uygulanmasını engellemek amacıyla 2015 tarihli Birleşik Krallık Tedarik Zinciri Yasası yürürlüğe girdi. Bu kanun (tıpkı diğer kanunlar gibi), belirli başlı işletmelerin yıllık periyodlarda, kendi işlerinde ve tedarik zincirlerinde modern köleliğin uygulanmadığını göstermek amacıyla attıkları adımları belirten bir beyanda bulunmalarını zorunlu tutmaktadır.

Swarovski Crystal Business (Swarovski), kölelik ve insan kaçakçılığına karşıdır ve temel prensiplerini; yasalar ve etik davranışlar doğrultusunda iş yapma ve tüm şahısların, köleliğe veya işyerinde herhangi bir zorla çalıştırma eylemine maruz kalmama hakkını destekleme olarak tanımlar.
Swarovski, insan hakları, emek ve çevre konularını kapsayan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlkeleri doğrultusunda hazırlanan bir Tedarikçi İş Ahlakı sunarak, tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizden beklenenleri özetlemektedir. Swarovski tedarikçilerin, kendi ülkelerinde veya iş yaptıkları diğer ülkelerin hükümet makamlarınca uygulanan tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymasını ve iş gücünü, adil ve saygılı bir şekilde yönetmesini beklemektedir. Tedarikçilerin şirket standartlarımıza saygı göstermesi ve bu standartları uygulaması amacıyla tedarikçilerimizle geçerli olan sözleşme ilişkimizi yöneten ticari anlaşmamıza bir madde ekledik ve bu madde tedarikçilerimizin; (kölelik ve insan kaçakçılığı gibi) zorla veya borçlandırarak çalıştırmanın tüm türevlerini yasaklayan ulusal ve uluslararası yasalar da dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere ve Tedarikçi İş Ahlakımıza uymasını şart koşmaktadır.

2014 yılında oluşturulan Sorumlu Tedarik Girişimimiz (RSI) ile mamul mal tedarikçilerimizin Tedarikçi İş Ahlakımızın ilkelerine uymalarını şart koşmuştuk ve bunu, direkt harcama tedarik kategorilerimiz kapsamında olan (yani nihai ürünlerimize katılan malları tedarik eden) tedarikçilerimize, bizimle bir iş ilişkisine başlarken söz konusu Tüzüğü imzalamalarını ve bu Tüzüğe uymalarını talep ederek uygulamıştık. İkinci adımda ise, RSI kapsamında olması gereken tedarikçileri seçen bir risk değerlendirme kriteri belirliyoruz. Genel olarak, düşük ve orta gelirli ülkelerde üretim yapan tedarikçilerin, daha büyük bir zorla çalıştırma veya diğer kötü çalıştırma uygulamaları riskine maruz kaldığını varsayıyoruz. Ardından seçili tedarikçilerin, (Sorumlu Takı Konseyi ""Responsible Jewellery Council"" (""RJC""), Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi ""Sedex Members Ethical Trade Audit"" (""SMETA"") ve Uluslararası Sosyal Hesap Verilebilirliğin ""Social Accountability International"" SA8000 standartları gibi) üçüncü şahıs denetimleri doğrultusunda veya Kurumsal Sürdürülebilirlik takımımızın yürüttüğü (SMETA standartlarındaki) iç çalışma değerlendirmemiz doğrultusunda çalışma koşullarını geliştirme yaklaşımlarını inceliyoruz. İlk denetimi takiben geçen 6 ile 18 aylık sürede, sonuca bağlı olarak takip denetimleri gerçekleştiriyoruz.
Swarovski, onaylı tedarikçilerin Tedarikçi İş Ahlakına uyup uymadığını denetlemek amacıyla denetimler gerçekleştirebilir ve çalışma standartları veya etik iş uygulamalarıyla ilgili kanunların veya temel uluslararası ilkelerin ihlalinin görülmesi durumunda iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutar. Swarovski özellikle, (doğrulama başlığı altında açıklanan) RSI’nın yakın tarihlerde uygulanmasında seçili tedarikçileri kapsayan üçüncü şahıs denetimleri gerçekleştirdi. Swarovski, Tedarikçi İş Ahlakı veya herhangi bir standartla ilgili endişelerin ortaya çıktığı durumlarda ise söz konusu tedarikçileri diyalog ve takip denetimleriyle denetledi.

Avusturya, Sırbistan, Tayland, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde bulunan ve ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunu üreten tüm fabrikalarımız, SMETA veya buna denk uluslararası çapta kabul gören bir standartla üçüncü şahıs denetçiler tarafından denetlendi. Swarovski, denetimlerinde ortaya çıkan spesifik sonuçlarını kamuyla açıklamaz. Denetimler, duyurulabilir veya duyurusu iptal edilebilir ve söz konusu standardın yeniden denetleme döngüsü doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Swarovski, tüm tedarikçilerini RSI denetimlerinin kapsamıyla uyumlu hale getirme hedefiyle RSI’sını genişletmek ve geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.
Swarovski, RJC’ye dahil olmasının yanı sıra RJC’nin kölelik ve insan kaçakçılığıyla ilgili standartlarına uyulduğuna emin olmayı amaçlamaktadır. RJC, altın, platin ve elmas tedarik zincirlerinde sorumlu etik tedarik, insan hakları, sosyal ve çevresel uygulamalarını teşvik etmek amacıyla 2005 yılında kuruldu. RJC’nin sertifikalandırma süreci, üyenin insan hakları standartlarıyla uyumunu inceleyen bağımsız ve üçüncü şahıs denetçileri de kapsayan titiz bir süreçtir. Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business ve ABD temelli kişiselleştirilmiş takı işletme ünitemiz Chamilia, sertifikalandırılmış RJC üyeleridir.

Tedarikçilerimizin çalışma şartlarını inceleyen programımız Sorumlu Tedarik Girişimi ile tedarikçilerin RJC ve/veya SA8000 sertifikalandırmalarını almalarını tanıyor ve destekliyoruz. Buna karşın fabrikalardaki denetim ve sertifikalandırma ikiliklerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz dolayısıyla tedarikçilerimizin kendi yaklaşımlarını seçmesine izin veriyoruz.
Swarovski’de sürdürülebilirlik, tüm üyeleri kurucumuz Daniel Swarovski’nin soyundan gelen İcra Kurulu tarafından en üst seviyede destekleniyor. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı, Sürdürülebilirlik stratejimizi uygulamaya koymakla görevli olan küresel Sürdürülebilirlik takımımızı yönetmektedir. Bu takım, işletmedeki çalışma arkadaşlarıyla iş birliği yapmanın yanı sıra çalışma arkadaşlarına, söz konusu sorunlar için uzman görüşü sağlayarak, hedeflerini tamamlayacak projeler sunarak ve düzeltici eylemlerde bulunarak yardımcı olmaktadır. Kurumsal yönetimimizdeki diğer bir yapı ve koruma merci, İç Denetim ve Uyumluluk Başkan Yardımcısı yönetimindeki İç Denetim fonksiyonumuzdur. Başkan Yardımcısı, periyodik aralıklarla Denetim Komitesine doğrudan rapor verir ve riskler, uyumluluk ve bütünlük konularında bağımsız bir görüşe sahiptir. Başkan Yardımcısı, ona bu alanda destek veren bir küresel takımı yönetmektedir. Ayrıca Swarovski’nin çalışanları, tedarikçileri ve işçileriyle nasıl iletişim kurması gerektiğini ve satın alma eylemlerimizi bütünlük ve şeffaflıkla nasıl gerçekleştirebileceğimizi tanımlayan bir Bütünlük Tüzüğümüz de mevcuttur.
Swarovski, söz konusu tedarik çalışanlarına RSI’yı tanıtmaya yardımcı olmak için iç eğitim materyali oluşturdu. Kurumsal Sürdürülebilirlik takımımız, RSI’yı geliştirmek için tedarik ile sürekli olarak çalışmaktadır dolayısıyla iş birliği sıklığı oldukça yüksek olmakla birlikte anti kölelik riskleri ise proaktif bir şekilde yönetilebilmektedir. Kurumsal Sürdürülebilirlik takımı, tedarikçilerle olan ilişkileri güçlendirmek ve tedarikçilerimizin fabrikalarında daha sürdürülebilir kapasiteler oluşturmak için onlara danışma hizmetleri sunmaktadır. Kendi fabrikalarımız, ihtiyaçları doğrultusunda birçok farklı uzmandan sürekli olarak tavsiye almakla birlikte düzenli olarak eğitim de almaktadır. Örneğin, RJC’ye bağlılığımızın bir göstergesi olarak Gemstones Business ve ABD temelli kişiselleştirilmiş takı işletmemiz Chamilia için görüntüleme çözümleri geliştirdik ve bu çözümleri güçlendirdik. Aynı şekilde söz konusu gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla diğer fabrikalarımıza da düzenli olarak eğitim ve destek sağladık.